Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Dodacie a platobné podmienky poštovné, balné a dodacia lehota

Dodávaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve M.S.HOLDING s.r.o, Komenského 500/30, Námestovo 02901, Slovensko (ďalej len predávajúci) a to v zmysle platných ustanovení § 443 - 446 obch. z., resp. § 601 obch. z.
Dodacia lehota sa počíta na pracovné dni a je uvedená pri každom tovare. Pri expedícii tovaru je zákazník o tejto skutočnosti informovaný e-mailom. Počiatok dodacej lehoty sa počíta podľa typu platby nasledovne. Pri platbe na dobierku okamžite po uskutočnení objednávky. Pri všetkých ostatných spôsoboch po zobrazení platby na účte predávajúceho.
Poštovné je účtované podľa typu prevzatia tovaru takto: Osobný odber - ZADARMO. Ostatné spôsoby podľa vami zadaných kritérií v objednávke. Ku každej zásileke obdrží zákazník daňový doklad (faktúru).

Kupujúci si pri objednávaní tovaru určuje spôsob doručenia tovaru v prípade, že predávajúci nemá všetky produkty dostupné skladom. 
Chcem počkať na celý tovar, pošlite mi ho naraz:  tovar ostáva na sklade u predávajúceho kým nenaskladní tovar chýbajúci do objednávky. Kupujúci je priebežne informovaný o stave objednávky.
Dostupný tovar poslať teraz. Nedostupný neskôr: tovar skladom predvajúci odosiela kupujúcemu podľa aktuálnych skladových zásob a torav ktorý je v čase expedície objednávky nedostupný posiela po naskladnení chybajúceho tovaru, kupujúci hradí poštovné aj pri druhotnom odosielaní tovaru podľa platénho cenníka.

Spôsob platby

V hotovosti - pri osobnom odbere.
Slovenská pošta - dobierka: Doručenie Slovenskou poštou, platba na dobierku.
Kuriérska služba - dobierka: Doručenie kuriérskou spoločnosťou, platba na dobierku.

Cena prepravy

Osobný odber: 0,00€
Slovenská pošta - dobierka do 5kg: 5,00€
Krierská skužba - dobierka do 10kg: 7,50€
Krierská skužba - dobierka do 20kg: 8,00€
Krierská skužba - dobierka do 30kg: 12,00€
Krierská skužba - dobierka do 40kg: 18,00€
Krierská skužba - dobierka do 50kg: 22,00€

Ochrana dát

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, subjekt má právo k ich prístupu a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci sa zaväzuje k ochrane uvedených osobných údajov poskytnutých kupujúcim. Uvedené údaje budú slúžiť len pre potrebu predajcu a bude s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 101/2000 Z.z., O ochrane osobných údajov.
Pre prácu s poskytnutými osobnými údajmi (ďalej len POÚ) spĺňame zákon č. 101/2000 Z.z, o ochrane osobných údajov, ktorý zásadne ovplyvnil práva a povinnosti tých, ktorým osobné údaje patria, aj tých, ktorí s nimi pracujú. Aby mohla byť Vaša objednávka vyexpedovaná a doručená priamo Vám, prípadne aby sme s Vami mohli komunikovať, je nutné aby ste pravdivo vyplnili pre registrácií kontaktné údaje (meno, adresa, telefón, e-mail). Pokiaľ ste firma a požadujete na zakúpený tovar vystaviť faktúru pre danú firmu, je nutné poznať doplňujúce údaje o firme (názov firmy, IČO, DIČ, číslo účtu ). Poskytnutím Vašich osobných údajov prostredníctvom e- shopu, vyjadrujete pochopenie a jednoznačný súhlas so zhromažďovaním, používaním a prenosom poskytnutých osobných údajov.
POÚ sa ukladajú do databázy, vďaka čomu pri ďalšom nákupe nemusíte vypĺňať celý registračný formulár opäť. Stačí, keď zadáte Vaše prístupové meno a heslo, ktoré Vám bolo zaslané pri registrácii na Vami zvolený email. POÚ sa považujú za prísne dôverné a preto POÚ neposkytujeme žiadnej tretej strane. Výnimkou je doručovacia služba (Slovenská pošta, PPL alebo DPD), ktorá s každou zásielkou dostáva z dôvodu doručenia zásielky Vašu adresu. Vaše dáta budú kedykoľvek na Vašu žiadosť opravené alebo vyradené z databázy.
Aj keď sa spoločnosť M.S.Holding nemôže zaručiť, že nikdy nedôjde k neoprávnenému prístupu, môžete sa spoľahnúť, že venuje veľkú starostlivosť zachovaniu bezpečnosti Vašich osobných údajov a predchádzaniu neoprávneného prístupu k nim.

Reklamácie

Záruka je obmedzená výhradne na náhradu samotného tovaru, všetky ďalšie náhrady sú z reklamačného riadenia vylúčené.
Zahájenie reklamačného konania nemá vplyv na povinnosti kupujúceho uhradiť v riadnom termíne vystavené faktúry. Nie je možné, aby kupujúci pozastavil úhrady faktúr z dôvodu reklamačného konania.
K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť písomnú reklamáciu vrátane popisu závady, návrhu na vybavenie reklamácie a kópiu dokladov o nákupe (faktúru), prípadne zápis o škode, ak k poškodeniu došlo vplyvom prepravy zásielky.
V prípade poškodenia tovaru dopravou a pokiaľ ste písomne nereklamovali poškodenie balíka, je potrebné oznámiť reklamáciu najneskoršie do 1 pracovného dňa od dodania zásielky. Oneskorené reklamácie nebudú uznané.
Zásielky zasielame výlučne poistené.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Neonus, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov (SOI
Prievozská 1325/32, 821 05 Bratislava - Ružinov, www.soi.sk) vedenom  Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Neprebratie dobierky kupujúcim

Všetky prijaté objednávky sú záväzné. Môžu byť zrušené po telefonickom alebo inom rozhovore pokiaľ ešte neboli odoslané na miesto dodania. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky. Pri neprevzatí tovaru sme nútený vymáhať si poštovné náklady.Na prebratie zásielky má zákazník 18 dní, potom ju prepravca posiela späť. Pokiaľ zákazník zásielku nepreberie, bude musieť zaplatiť pokutu v hodnote poštovného, ak túto pokutu nezaplatí najneskôr do 14 dní od posledného tretieho upozornenia na zaplatenie pokút na náš účet, bude voči nemu následne súdne a exekučne vymáhaná škoda, ktorú spôsobil (pokuta, súdne a exekučné poplatky). V prípade zrušenia neprebranej objednávky je zákazník povinný uhradiť pokutu vo výške už nami zaplateného poštovného a balného! V prípade, že si zákazník neprevezme zásielku a nenahradí spôsobenú škodu, tak súhlasí tiež so zverejnením svojich osobných údajov na stránke dlžníkov, v rozsahu meno, priezvisko, ulica, mesto, emailová adresa.

Nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len vtedy, keď spotrebiteľ zakúpil tovar prostredníctvom:
-zmluvy uzavretej na diaľku (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu), a
-zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy uzavretej v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho alebo zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou).

Spotrebiteľ je v takomto prípade povinný uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy písomne, v listinnej podobe (alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uzatvorená ústne). Učiniť tak môže v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na druhej strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.

Upozornenie:
Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v tzv. kamennom obchode (prevádzkarni). Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný.

Veľkoobchod

Niektoré produkty u nás môžete zakúpiť aj vo veľkoobchodných cenách. Minimálny odber je stanovený od 300 € bez DPH.